Yr wythnos ddiwethaf (10 i 14 Rhagfyr) Caewyd Archifdy Sir y Fflint i’r cyhoedd ar gyfer Wythnos Stoc. Rhoddodd hyn y cyfle i staff ddal i fyny â thasgau ôl-ystafell nad oes digon o amser iddynt tra bod yr ystafell chwilio yn agored. Cynhelir y digwyddiad yn flynyddol a thra mae gwirio ein “stoc” (sef, y casgliadau archif) yn rhan bwysig ond nid yr unig weithgaredd i’w gynnal yn ystod yr wythnos.

Y tasg gyntaf a wnaethpwyd gan yr holl staff oedd y gofyniad Iechyd a Diogelwch blynyddol sy’n diweddaru’r holl asesiadau risg ar gyfer adeilad yr Hen Rheithordy gan sicrhau amgylchedd diogel i staff, ymwelwyr a gwirfoddolwyr. Mae hyn yn cynnwys gwerthuso’r holl ystafelloedd cryf, swyddfeydd ac adeiladau allanol ac mae’n amrywio o wirio goleuadau i asesu peryglon troi.

Ddydd Mawrth, ymwelodd holl staff Sir y Fflint ag Archifdy Sir Ddinbych yn Rhuthun ar gyfer cyfarfod ar y Cyd i drafod ffyrdd pellach y gallwn gydweithio. Gwnaeth gweithdy cynhyrchiol iawn, gyda llawer o syniadau yn dod i’r amlwg y byddwch yn clywed amdanynt yn y dyfodol agos. Roedd hyn hefyd yn caniatáu i staff Archifdy Sir y Fflint weld sut mae pethau’n cael eu gwneud yn Sir Ddinbych a rhoddwyd taith dywysedig o’r Hen Gaol i staff nad oeddent wedi ymweld â nhw o’r blaen.

Am weddill yr wythnos, bu aelodau’r staff yn gweithio’n unigol ac mewn timau i gyflawni amrywiaeth o dasgau gan gynnwys casgliadau gwirio bocs, yn marcio i fyny cyfyngiadau mynediad, gwirio, ail-becynnu a chasglu ail-drefnu, symud stoc llyfrgell, ail-leoli mynediadau newydd , casglu ac ail-drefnu casgliadau. Lle bo’n briodol, cafodd CALM ei diweddaru gyda’r wybodaeth gyfyngu a lleoliad ychwanegol.

Yn ogystal â hyn, cynhaliodd ein Gwarchodwr arolwg o’r ystafelloedd cryf o fewn prif adeilad y swyddfa gofnodion i asesu gofynion pacio cadwraeth ein casgliadau. Eleni y prif bwrpas oedd gallu targedu derbyniadau newydd sydd wedi dod i’r ystafelloedd cryf mewn bocsys o ansawdd gwael. Rhoddwyd blychau neu ffolderi cyfnod pwrpasol i rai eitemau rhydd nad ydynt eisoes mewn bocsys. Bydd hyn yn helpu i leihau’r difrod rhwng eitemau wrth drin a symud pethau ar y silffoedd.

Flintshire Blog 2018Cwblhawyd wythnos brysur gan redeg yn ôl ac ymlaen i ailgylchu nifer o flychau cardbord ac i waredu byrddau arddangos hen a difrod a chadair oedd wedi torri!

Leave a Reply