Site icon Archifau Cymru

Cysylltwch â Ni

Gallwch ddefnyddio’r map isod i ddod o hyd i’ch gwasanaeth archif lleol a’u manylion cyswllt.

Neu, gallwch gysylltu â Archifau.Cymru

Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam

Gwasanaeth Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam yw’r lle yn Wrecsam i ymchwilio i hanes lleol a hanes eich teulu.

Gwasanaeth Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam
Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Stryd y Rhaglaw
Wrecsam
LL11 1RB

Ffôn: 01978 297480
E-bost: archives(at)wrexham.gov.uk
Gwefan Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam

Oriau agor:
Dydd Llun 10am-5pm
Dydd Mercher – Dydd Gwener 10am– 5pm
Dydd Sadwrn olaf pob mis 11am-4pm

Archifau Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Mae gan y llyfrgell 70,000 a mwy o eitemau yn cynnwys amrywiaeth eang o ddeunyddiau mewn fformatau gwahanol. Mae’r rhain yn cynnwys llyfrau, sgriptiau drama, cyfnodolion, cerddoriaeth ddalen ar gyfer perfformiadau, setiau cerddorfaol, deunydd sain/gweledol a phapurau newydd, gan ddarparu cymorth ar gyfer anghenion academaidd a pherfformiad unigolion a grwpiau.

Llyfrgell
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru
Maes y Castell
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3ER

Ffôn: 0292 0391331
E-bost: library(at)rwcmd.ac.uk
Trydar: @RWCMDLibrary
Gwefan Llyfrgell Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

Oriau agor (yn ystod tymor):

Dydd Llun - Dydd Gwener: 9yb - 7yn
Dydd Sadwrn: 10yb - 3yp

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru

Rydym yn casglu cofnodion hanesyddol mewn perthynas â Gogledd Ddwyrain Cymru, ac yn eu cadw nhw ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rydym yn cadw ystod eang o gofnodion gwreiddiol, gan gynnwys cofrestrau bedyddio, claddu a phriodasau, papurau newydd, lluniau, mapiau, cofnodion llys, gweithredoedd, cyfeirlyfrau masnach a mwy. Mae ein cofnodion yn dyddio o’r ddeuddegfed ganrif i’r unfed ganrif ar hugain.

Mae gan Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru dwy gangen; un ym Mhenarlâg (a elwid gynt yn Swyddfa Cofnodion Sir y Fflint) ac un yn Rhuthun (a elwid gynt yn Archifau Sir Ddinbych).

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru (Penarlâg)
Yr Hen Reithordy
Penarlâg
CH5 3NR
Ffôn: 01244 532364

Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru (Rhuthun)
Yr Hen Garchar
46 Stryd Clwyd
Rhuthun
LL15 1HP
Ffôn: 01824 708250

E-bost: archifau@agddc.cymru
Facebook: @archifaugogleddddwyraincymru
Instagram: @archifaugogleddddwyraincymru

Gwefan Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru

Oriau agor:
Mae gan gangen Penarlâg yr oriau agor canlynol:

Dydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau: 9.30yb - 4.30yp (gwasanaeth cyfyngedig 12-2yp)

Mae gan gangen Rhuthun yr oriau agor canlynol;

Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener: 9.30yb - 4.30yp (gwasanaeth cyfyngedig 12-2yp)

Archifau Gwent

Archifau Gwent yw’r archif swyddogol ar gyfer y pum awdurdod lleol yn ardal Gwent.

Archifau Gwent
Steelworks Road
Glynebwy
NP23 6AA

Ffôn: 01495 766261
E-bost:enquiries(at)gwentarchives.gov.uk
Trydar:@GwentArchives
Facebook:@GwentArchives
Gwefan Archifau Gwent

Oriau Agor:
Dydd Mawrth i ddydd Gwener 9:30yb – 12.30yp a 1.30yp – 4.30

Archifau Morgannwg

Archifau Morgannwg
Clos Parc Morgannwg
Lecwydd
Caerdydd
CF11 8AW

Ffôn: 029 2087 2200
E-bost:GlamRO(at)cardiff.gov.uk
Trydar:@GlamArchives
Facebook:@GlamArchives
Gwefan Archifau Morgannwg

Oriau agor:
Dydd Mawrth, Dydd Mercher, a Dydd Iau: 9.30yb – 12.30yp a 1.30yp – 4.30yp

Archifau Powys

Mae Archifau Powys yn Llandrindod, ac mae’n gwasanaethu fel stordy swyddogol ar gyfer cofnodion sir Powys. Mae ein casgliadau yn dyddio o’r bedwaredd ganrif ar ddeg a gellir eu defnyddio ar gyfer pob math o ymchwil.

Archifau Powys
Uned 29,
Parc Menter Heol Dole
Llandrindod
LD1 6DF

Gwefan: www.storipowys.org.uk

Oriau agor
Dydd Iau a dydd Gwener: 9.30am - 5.00pm

Archifau Prifysgol Aberystwyth

Mae Prifysgol Aberystwyth yn dal amrywiaeth mawr ac eang o ddeunydd archifol, y rhan fwyaf ohono un ai wedi’i gasglu gan y Brifysgol i gefnogi ei gwaith ymchwil neu addysgu, neu wedi’i adael i’r Brifysgol. Mae archif fawr hefyd o gofnodion a grewyd gan y Brifysgol, gan gynnwys deunydd cynnar yn gysylltiedig â’i sefydlu yn 1872.

Archifau Prifysgol Aberystwyth
Llyfrgell Hugh Owen
Penglais
Aberystwyth
SY23 3DZ

Ffôn: 01970 628593
E-bost: archives(at)aber.ac.uk
Trydar:@ArchifPrifAber
Gwefan Archifau Prifysgol Aberystwyth

Oriau agor: Os ydych chi’n bwriadu ymweld ag Ystafell Ddarllen Prifysgol Aberystwyth, mae’n hanfodol eich bod yn archebu lle o flaen llaw, ac yn archebu unrhyw ddeunydd archifol yr hoffech ei weld o flaen llaw hefyd. Fel rheol rydym yn eich cynghori i wneud apwyntiad wythnos o flaen llaw i wneud yn siŵr ein bod yn gallu darparu ar eich cyfer.

Dydd Llun – Dydd Iau: 9yb –5yp (ar gau am ginio 1yp – 2yp)
Dydd Gwener: 9yb –4yp (ar gau am ginio 1yp – 2yp)

Archifau Richard Burton, Prifysgol Abertawe

Archifau Richard Burton yw cof corfforaethol a storfa archifau Prifysgol Abertawe ac maent yn dal deunydd o arwyddocâd lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Mae’r Archifau yn dethol ac yn diogelu’r holl gofnodion o werth hanesyddol a grewyd neu a ddaeth i feddiant y Brifysgol.

Archifau Richard Burton
Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

Ffôn: 01792 295021
E-bost:archives(at)swansea.ac.uk
Trydar:@SwanUniArchives
Gwefan Archifau Prifysgol Abertawe

Oriau Agor:
Dydd Mawrth, Dydd Mercher, a Dydd Iau: 9.15yb – 4.15yp

Archifau Sir Gaerfyrddin

Mae’r gwasanaeth yn gartref i’n casgliad helaeth o ddogfennau hanesyddol sy’n dyddio o’r 13eg ganrif hyd heddiw. Mae'r casgliad yn cynnwys archifau, mapiau, llyfrau, ffotograffau, fideos a recordiadau sain. Ein bwriad yw cadw'r dogfennau a sicrhau eu bod ar gael ar gyfer astudiaeth ac ymchwil gyffredinol.

Archifau Sir Gaerfyrddin D/o Llyfrgell Caerfyrddin
9 Heol San Pedr
Caerfyrddin
SA31 1LN

Ffôn: 01267 228232
E-bost: archives(at)carmarthenshire.gov.uk
Trydar: @CarmsArchives
Gwefan Archifau Sir Gaerfyrddin


Oriau Agor:
Dydd Mercher, Dydd Gwener, a Dydd Sadwrn 9.15yb – 4.45yp

Dydd Iau: 2yp – 6.45yh

Archifau Ynys Môn

Mae Archifau Ynys Môn yn casglu a diogelu dogfennau hanesyddol yn gysylltiedig ag Ynys Môn ac maent ar gael i unrhyw un sy’n dymuno eu defnyddio.

Archifau Ynys Môn
Lôn yr Ystad Ddiwydiannol
Ystad Ddiwydiannol Bryn Cefni
Llangefni
LL77 7JA

Ffôn: 01248 751930
E-bost: archifdyarchives(at)ynysmon.llyw.cymru
Trydar a Facebook: @ArchifauMon
Gwefan Archifau Ynys Môn

Oriau agor:
Llun i Mercher, 10am i 4pm, trwy apwyntiad yn unig.

Archifdy Ceredigion

Archifdy Ceredigion yw’r archifdy ar gyfer yr hen Sir Aberteifi. Rydym yn rhan o Gyngor Sir Ceredigion. Rydym yn casglu ac yn cadw dogfennau am hanes Sir Aberteifi a sicrhau eu bod ar gael ar gyfer gwaith ymchwil.

Archifdy Ceredigion
Hen Neuadd y Dref
Sgwâr y Frenhines
Aberystwyth
SY23 2EB

Ffôn: 01970 633697
E-bost:archives(at)ceredigion.gov.uk
Trydar:@CeredigionArch
Facebook:@archifdyceredigionarchives
Gwefan Archifdy Ceredigion

Oriau Agor:
Dydd Llun – Dydd Iau: 10yb – 12.30yp a 2yp – 45yp
Dydd Gwener: 10yb – 12.30yp and 2yp – 4.30yp

Archifdy Sir Benfro

Mae Archifdy Sir Benfro yn dal ffynonellau hanesyddol o'r Oesoedd Canol hyd heddiw. Ymhlith ein casgliadau eang y mae cofnodion y cyfrifiad, cofnodion plwyf, mapiau, ffotograffau, gweithredoedd tir a llythyrau.

Archifdy Sir Benfro
Prendergast
Hwlffordd
SA61 2PE

Ffôn: 01437 775456
E-bost:record.office(at)pembrokeshire.gov.uk

Trydar: @PembsArchives
Facebook:@PembsArchives
Gwefan Archifdy Sir Benfro

Oriau Agor:
Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener: 10yb – 4yp

Casgliadau Arbennig ac Archifau, Prifysgol Caerdydd

Mae’r Casgliadau Arbennig ac Archifau yn ceisio diogelu, hyrwyddo, a datblygu adnoddau ymchwil hanesyddol ac arbennig Llyfrgell y Brifysgol er mwyn cefnogi gwaith staff a graddedigion ac arbed amser iddynt gyda’n gwasanaethau ymholiadau, datblygu casgliadau ymchwil i gynorthwyo mentrau ymchwil newydd, a denu ysgolheigion allanol a chymorth grant i hyrwyddo enw da Prifysgol Caerdydd ledled y byd ym maes ymchwil.

Casgliadau Arbennig ac Archifau
Llyfrgell y Celfyddydau ac Astudiaethau Cymdeithasol
Rhodfa Colum
Caerdydd
CF10 3EU

E-bost: specialcollections(at)cardiff.ac.uk
Trydar:@CUSpecialColls
Facebook:@CUSpecialColls
Gwefan Casgliadau Arbennig ac Archifau, Prifysgol Caerdydd

Oriau Agor:
Rydym ar agor trwy apwyntiad yn unig. Ebostiwch ymholiadau a cheisiadau i wneud apwyntiad at specialcollections@caerdydd.ac.uk.

Casgliadau Arbennig ac Archifau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Mae Llyfrgell ac Archif Roderic Bowen, ar Gampws Llanbedr Pont Steffan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn cadw Casgliadau Arbennig y Brifysgol gan gynnwys ei llyfrau printiedig, llawysgrifau a’r archifau hynaf. Llyfrgell ac Archif Roderic Bowen yw un o’r prif adnoddau ar gyfer ymchwil academaidd yng Nghymru.

Llyfrgell ac Archif Roderic Bowen
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7ED

Ffôn: 01570 424716
E-bost:rodericbowenlibrary(at)uwtsd.ac.uk
Gwefan Archifau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Oriau agor
Dydd Llun i ddydd Gwener: 9.30yb – 1yp a 2yp – 4.30yp

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Y Comisiwn Brenhinol yw corff archwilio ac archif cenedlaethol amgylchedd hanesyddol Cymru. Ganddo ef y mae’r rôl arweiniol wrth sicrhau bod treftadaeth archaeolegol, adeiledig a morol Cymru’n cael ei chofnodi’n awdurdodol a’i deall yn iawn, ac mae’n ceisio hybu gwerthfawrogiad o’r dreftadaeth hon yn genedlaethol a rhyngwladol.

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Y Gwasanaeth Llyfrgell ac Ymholiadau
Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru
Ffordd Penglais
Aberystwyth
SY23 3BU

Ffôn: 01970 621200
Ebost:nmr.wales(at)rcahmw.gov.uk
Trydar:@RCAHMWales
Facebook:@RCAHMWales
Gwefan Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Gwasanaeth Archifau Conwy

Mae ein gwasanaeth yn casglu ac yn cadw cofnodion sy’n cael eu hystyried o bwysigrwydd parhaol i Fwrdeistref Sirol Conwy ac yn gwneud yn siŵr eu bod yn hygyrch.

Mae'r rhain yn cynnwys Mapiau, Cynlluniau, Ffotograffau, Dogfennau a Chofnodion Digidol yn tynnu sylw at ein treftadaeth unigryw ac amrywiol, o fusnesau i glybiau, o eglwysi i ysgolion, o lywodraeth leol i gofnodion personol gwahanol breswylwyr.

Canolfan Ddiwylliant Conwy
Ffordd Town Ditch
Conwy
LL32 8NU

Ffôn: 01492 577550
E-bost:archifau.archives(at)conwy.gov.uk
Trydar: @DiwylliantConwy
Facebook: @DiwylliantConwyCulture
Gwefan Gwasanaeth Archifau Conwy

Oriau Agor:
Dydd Llun, Dydd Mercher, a Dydd Iau: 9.30yb – 12.30yp a 1.30yp – 4.30yp
Dydd Mawrth: 9.30yb – 12.30yp and 1.30yp – 6.45yh

Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Mae Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg yn wasanaeth ar y cyd ar gyfer Cynghorau Dinas a Sir Abertawe a Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot. Mae’n casglu dogfennau, mapiau, ffotograffau, recordiadau ffilm a sain sy’n ymwneud â phob agwedd ar hanes Gorllewin Morgannwg.

Archifau Gorllewin Morgannwg
Y Ganolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN

Ffôn: 01792 636589

E-bost:westglam.archives(at)swansea.gov.uk
Trydar:@ArchifGorllMor
Facebook:@WestGlamorganArchives
Gwefan Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg

Oriau Agor:

Dydd Mawrth – Dydd Gwener: 9yb-12.30yp and 1.30yp-5yp

Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg – Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd

Swyddfa cangen Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg yng Nghastell-nedd yw Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd. Mae’n gartref i Gymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd, lle mae ei gasgliadau archifau hasnesyddol. Mae ystafell ymchwil lle gellir gweld y dogfennau gwreiddiol.

Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-Nedd
Sefydliad y Mecanyddion Castell-Nedd
4 Church Place
Castell-Nedd
SA11 3LL

Ffôn: 01792 636589
Gwefan Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg – Archifau Cymdeithas Hynafiaethwyr Castell-nedd

Oriau Agor:
Dydd Llun: 09.30am - 12.30pm, 1.30pm - 4.45pm

Gwasanaeth Archifau Gwynedd – Archifdy Caernarfon

Mae Gwasanaeth Archifau Gwynedd yn croesawu’r cyhoedd i’w Archifdai i ddefnyddio a mwynhau’r amrywiaeth eang o ddogfennau, ffotograffau, mapiau a phapurau newydd sy’n cael eu cadw yno.

Gwasanaeth Archifau Gwynedd
Archifdy Caernarfon
Swyddfa’r Cyngor
Caernarfon
LL55 1SH

Ffôn: 01286 679 095
E-bost:ArchifdyCaernarfon(at)gwynedd.llyw.cymru
Gwefan Gwasanaeth Archifau Gwynedd – Archifdy Caernarfon

Oriau agor:

Dydd Mercher, Dydd Iau a Dydd Gwener: 9.30yb - 12.30yp a 1.30yp – 5yh

Gwasanaeth Archifau Gwynedd – Archifdy Meirionnydd

Mae Gwasanaeth Archifau Gwynedd yn croesawu’r cyhoedd i’w Archifdai i ddefnyddio a mwynhau’r amrywiaeth eang o ddogfennau, ffotograffau, mapiau a phapurau newydd sy’n cael eu cadw yno.

Gwasanaeth Archifau Gwynedd
Archifdy Meirionnydd
Cyngor Gwynedd
Ffordd y Bala
Dolgellau
LL40 2YF

Ffôn: 01341 424682
E-bost:archifau(at)gwynedd.llyw.cymru
Gwefan Gwasanaeth Archifau Gwynedd – Archifdy Meirionnydd

Oriau Agor:
Dydd Llun a Dydd Mawrth: 09.30yb – 12.30yp; 13.30yp – 5yh

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae amrywiaeth helaeth o archifau a llawysgrifau yn y Llyfrgell, ac mae’r dogfennau a geir ynddynt yn amrywiol o ran maint, testun a diwyg. O siarteri canoloesol Abaty Sistersaidd Ystrad Marchell i gofnodion diweddar Eisteddfod Genedlaethol Cymru, o archif wleidyddol y diweddar Gwynfor Evans i lyfrau lloffion y paffiwr Freddie Welsh, ac o ewyllysiau’r werin i drysorau cenedlaethol, mae’r archifau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cynnwys gwybodaeth amrywiol ym mhob maes.

Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Aberystwyth
SY23 3BU

Ffôn: 01970 632800
Ebost:gofyn(at)lyfrgell.cymru
Trydar: @LlGCymru
Trydar: @ArchifauLLGC
Facebook: @llgcymrunlwales
Gwefan:Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Oriau Agor:
Dydd Llun – Dydd Gwener 9.00yb – 5.00yp
Dydd Sadwrn 9:30yb – 4.30yp

Llyfrgell Gladstone

Mae Archifau Llyfrgell Gladstone yn fwyaf adnabyddus fel cartref archif bersonol sylfaenydd y llyfrgell, y Prif Weinidog William Ewart Gladstone o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, a'i deulu. Mae hyn yn cynnwys gohebiaeth a phapurau personol Gladstone, yn ogystal â chofnodion planhigfa ei dad, Syr John Gladstone, ac yn ategu casgliad y llyfrgell o lyfrau sy'n eiddo i Gladstone. Mae'r archifau hefyd yn nodedig am gadw casgliadau'r Clwb Canfod (Detection Club) a'r Gymdeithas Awduron Trosedd, yn ogystal â diwinyddion a ffigurau amlwg o fewn Eglwysi Cymru a Lloegr gan gynnwys Don Cupitt, John Robinson, Jim Cotter, Eric James, Anthony Freeman, John Moorman, a Charles Alfred Howell Green. Gall defnyddwyr ymweld â'r archifau am y diwrnod, neu aros yn un o ystafelloedd gwely'r llyfrgell.

Llyfrgell Gladstone,
Church Lane,
Hawarden,
Flintshire
CH5 3DF

Ffôn: 01244 532350

E-bost: library@gladlib.org

Gwefan: Gladstone's Library | the UK's finest residential library (gladstoneslibrary.org)

Instagram: @gladstoneslibrary

Facebook: @gladlib

Trydar: @gladlib

Oriau Agor: Dydd Llun i dydd Gwener, 9.30yb-1yp a 2yp-4.30yp

Prifysgol Bangor, Archifau a Chasgliadau Arbennig

Mae Archifau a Chasgliadau Arbennig Prifysgol Bangor yn gyfrifol am gasglu ac am ofal tymor hir llawysgrifau, casgliadau archifol ac ystod eang o lyfrau prin a deunydd printiedig.

Gwasanaeth Llyfrgell ac Archifau – Archifau
Y Prif Lyfrgell
Prifysgol Bangor
Bangor
LL57 2DG

Ffôn: 01248 383276
E-bost: archifau(at)bangor.ac.uk
Trydar: @ArchPBU
Facebook:@BangorUniLib
Gwefan Prifysgol Bangor, Archifau a Chasgliadau Arbennig

Oriau agor:
Trwy apwyntiad yn unig
Dydd Llun – Dydd Gwener, 9.30yb – 12yh  a  1.30yh – 4yh

Exit mobile version