Templed holiadur ar gyfer cynnal arolwg o bell

Fel rhan o’r prosiect Cofnodion mewn Perygl, lluniwyd holiadur i’w ddosbarthu i sefydliadau yn eu gwahodd i ymuno yn ein harolwg ar gadw cofnodion hanesyddol. Mae’r holiadur yn addas i’w ddefnyddio gyda phob math o sefydliadau, gan gynnwys busnesau ac elusennau. Mae’n gofyn i ymatebwyr am:

  • Yr amodau y cedwir cofnodion nad ydynt yn gyfredol
  • Mathau a fformatau’r cofnodion a gedwir
  • Diddordeb y sefydliad mewn cael arweiniad ar sut i gadw cofnodion, neu drosglwyddo eu cofnodion hanesyddol i wasanaeth archifau allanol.

Gallwch lawrlwytho copi o dempled yr holiadur yn Microsoft Word isod. I gael rhagor o wybodaeth ynghylch defnyddio’r templed, gweler: ‘Cynnal Arolwg o Bell ar Gofnodion: Canllawiau i wasanaethau archifau’.

Llythyr enghreifftiol i wahodd sefydliadau i gymryd rhan mewn arolwg

Cliciwch isod i lawrlwytho llythyr sampl a thestun e-bost y gellir eu defnyddio i wahodd darpar ymatebwyr i gymryd rhan mewn arolwg o bell ynghylch cadw cofnodion.

Adnoddau a chymorth allanol

Sylwer y caiff yr adnoddau canlynol eu cyhoeddi gan gyrff allanol sydd wedi’u lleoli y tu allan i Gymru ac felly yn Saesneg yn unig y maent ar gael.