Trosolwg o Becyn Cymorth Cofnodion mewn Perygl 

Mae’r adnoddau a’r canllawiau canlynol yn ymwneud â chynnal arolwg ar gofnodion a monitro’r risg. Maent wedi’u dwyn ynghyd fel rhan o brosiect Cofnodion mewn Perygl Cyngor Archifau a Chofnodion Cymru, prosiect a ariennir gan Gronfa Archifau Covid-19 yr Archifau Gwladol.  

Mae prif elfennau ffocws y prosiect wedi cynnwys: 

  • monitro parhaus ar gwmnïau sydd mewn trafferthion ariannol ledled Cymru er mwyn canfod a oes unrhyw un ohonynt yn gartref i gasgliadau bregus sydd â gwerth archifol posibl;  
  • cynnal arolwg o bell ar gadw cofnodion ymhlith busnesau ac elusennau yng Nghymru i nodi cyfleoedd i gefnogi cadwraeth archifol fewnol neu gadwrfa archif allanol o bosibl yn eu caffael. 

Trefnwyd y canllawiau isod yn ddau brif linyn hefyd. Mae’r cyntaf (‘Adnoddau Cofnodion mewn Perygl’) yn rhoi gwybodaeth am ganfod ac achub archifau a chofnodion sydd mewn perygl mewn cwmnïau ansolfent. Mae’n cynnwys canllawiau a grëwyd ar ran CACC fel rhan o’r prosiect Cofnodion mewn Perygl ei hun, yn ogystal ag adnoddau gan bartneriaid allanol megis y Tîm Rheoli Argyfwng.  

Mae’r ail (‘Adnoddau yn ymwneud â sut i gynnal arolwg o gofnodion’) yn cynnwys canllawiau ar sut i gynnal arolwg o bell ar gadw cofnodion mewn sefydliadau allanol fel elusennau a busnesau, ynghyd â dolenni i adnoddau allanol ychwanegol ynghylch cynnal arolygon ar gofnodion yn fwy cyffredinol. 

Yn y dyfodol, bydd y pecyn cymorth hwn hefyd yn ffordd i fusnesau bychain gael canllawiau ar gadwraeth ddigidol; sef canllawiau wedi’u comisiynu gan CACC ac sydd wrthi’n cael ei ddatblygu gan y Gynghrair Cadwraeth Ddigidol gyda’r bwriad ar hyn o bryd o’u cyhoeddi ym mis Mehefin 2022. 

Adnoddau Cofnodion mewn Perygl 

canllawiau cacc: Monitro Ansolfedd ac Achub Cofnodion Busnes 

Ar y tudalen yma mae trosolwg o’r broses o achub cofnodion busnes sydd mewn perygl oherwydd problemau ariannol y cwmni, a’r camau gweithredu o’r brosesau ymchwilio a monitro hyd at gaffael cofnodion gan gwmni ansolfent.

Adnoddau yn ymwneud â sut i gynnal arolwg o gofnodion 

Cynnal Arolwg o Bell ar Gofnodion: Canllawiau i wasanaethau archifau 

Yn y ddogfen hon ceir amlinelliad o’r broses achub cofnodion busnes, a hynny o’r cam ymchwil a monitro hyd at gaffael cofnodion cwmni ansolfent. Mae’n cynnwys canllawiau ar derminoleg ansolfedd gorfforaethol, gan gynnwys y termau pwysicaf ar gyfer archifyddion, a chyngor ar sut i gysylltu ag ymarferwyr ansolfedd.

Cadwraeth ddigidol i fusnesau bychain: canllaw rhagarweiniol

Mae’r ddogfen yn cynnwys cyflwyniad deg cam ar sut y gall busnesau bach ddechrau gweithredu arferion gorau cadwraeth ddigidol. Mae’r canllawiau hefyd yn amlinellu arwyddocâd cadw cofnodion digidol a rhai o’r camsyniadau ynghylch arferion cadwraeth ddigidol.

Cofrestr polisïau datblygu casgliadau yng ngwasanaethau archifau Cymru 

Rydym wedi datblygu cofrestr o bolisïau datblygu casgliadau nifer o wasanaethau archifau i helpu gwasanaethau, darpar roddwyr, ac unigolion eraill i nodi’r lleoliadau mwyaf addas i gartrefu archifau a chofnodion ledled Cymru. 

Mae’r dolenni isod yn mynd â chi i’r dudalen berthnasol ar gyfer pob gwasanaeth archifau. Yma gallwch weld eu polisïau datblygu casgliadau neu gael rhagor o wybodaeth am eu cylch gwaith casglu a’u canllawiau adneuo. 

Gwasanaeth Archifau  
Amgueddfa Cymru 
Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru 
Archifau Gwent 
Archifau Morgannwg 
Archifau Sir Gaerfyrddin
Archifau Powys 
Archifau Ynys Môn 
Archifdy Ceredigion 
Archifdy Sir Benfro 
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru 
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru 
Gwasanaeth Archifau ac Astudiaethau Lleol Wrecsam
Gwasanaeth Archifau Conwy 
Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg
Gwasanaeth Archifau Gwynedd 
Llyfrgell Genedlaethol Cymru 
Llyfrgell Gladstone
Prifysgol Abertawe, Archifau Richard Burton 
Prifysgol Aberystwyth 
Prifysgol Bangor 
Prifysgol Caerdydd